ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

صد رنگ رِنگ

صد رنگ رِنگ

صد رِنگ قدیمی از استادان موسیقی ایران

  • کد اثر : MCD-35
  • سال انتشار : 1378
  • تار: ارشد تهماسبی
  • تمبک: داریوش زرگری
درباره اثر :

اجرای رِنگ های قدیمی استاد علی اکبر شهنازی، موسی معروفی، رکن الدین مختاری، علینقی وزیری، رضا محجوبی، حسین اسماعیل زاده، ابراهیم منصوری و مشیرهمایون شهردار توسط ارشد تهماسبی با همراهی تمبک داریوش زرگری. در متن دفترچه‌ی سی‌دی، نوشته‌ی ارشد تهماسبی که به تشریح مفصل رِنگ و معرفی سازندگان آنها پرداخته است، می‌خوانیم:«رِنگ در موسیقی معاصر ایران (موسیقی بعد از دوره ی قاجار) به فرمی موزون و غیرآوازی در میزان شش هشتم اطلاق می‌شود که سرعتی متوسط یا نیمه تند دارد؛ همان قالب موسیقایی که رقص فارسی یا، به عبارت بهتر، رقص تهرانی با آن انجام می‌شود.»

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

علی‌اکبر شهنازی (رِنگ‌های دستگاه شور)

1:32
3.8 MB
2,000 تومان
2

رکن‌الدین مختاری (رِنگ‌های دستگاه شور)

1:46
4.3 MB
2,000 تومان
3

موسی معروفی ۱ (رِنگ‌های دستگاه شور)

1:59
4.8 MB
2,000 تومان
4

موسی معروفی ۲ (رِنگ‌های دستگاه شور)

1:08
2.9 MB
2,000 تومان
5

موسی معروفی ۳ (رِنگ‌های دستگاه شور)

1:37
4 MB
2,000 تومان
6

علینقی وزیری (شهرآشوب) (رِنگ‌های دستگاه شور)

3:13
7.6 MB
2,000 تومان
7

حسین اسماعیل‌زاده (رِنگ‌های آواز ابوعطا)

3:28
8.2 MB
2,000 تومان
8

علی‌اکبر شهنازی (رِنگ‌های آواز ابوعطا)

1:50
4.5 MB
2,000 تومان
9

رضا محجوبی (رِنگ‌های آواز ابوعطا)

1:20
3.3 MB
2,000 تومان
10

موسی معروفی 1 (رِنگ‌های آواز ابوعطا)

1:02
2.6 MB
2,000 تومان
11

موسی معروفی 2 (رِنگ‌های آواز ابوعطا)

1:05
2.8 MB
2,000 تومان
12

موسی معروفی 3 (رِنگ‌های آواز ابوعطا)

1:04
2.7 MB
2,000 تومان
13

موسی معروفی 4 (رِنگ‌های آواز ابوعطا)

2:13
5.4 MB
2,000 تومان
14

موسی معروفی 5 (رِنگ‌های آواز ابوعطا)

2:56
7 MB
2,000 تومان
15

ابراهیم منصوری (رِنگ‌های آواز ابوعطا)

0:57
2.4 MB
2,000 تومان
16

علینقی وزیری 1 (رِنگ‌های آواز ابوعطا)

2:41
6.4 MB
2,000 تومان
17

علینقی وزیری 2 (رِنگ‌های آواز ابوعطا)

1:51
4.5 MB
2,000 تومان
18

علی‌اکبر شهنازی 1 (رِنگ‌های آواز بیات ترک)

2:38
6.3 MB
2,000 تومان
19

علی‌اکبر شهنازی 2 (رِنگ‌های آواز بیات ترک)

3:01
7.2 MB
2,000 تومان
20

ابوالحسن صبا (رِنگ‌های آواز بیات ترک)

1:22
3.4 MB
2,000 تومان
21

موسی معروفی 1 (رِنگ‌های آواز بیات ترک)

1:37
4 MB
2,000 تومان
22

موسی معروفی 2 (رِنگ‌های آواز بیات ترک)

2:12
5.3 MB
2,000 تومان
23

موسی معروفی 3 (رِنگ‌های آواز بیات ترک)

1:03
2.7 MB
2,000 تومان
24

موسی معروفی 4 (رِنگ‌های آواز بیات ترک)

1:09
2.9 MB
2,000 تومان
25

ابراهیم منصوری (رِنگ‌های آواز بیات ترک)

1:50
4.5 MB
2,000 تومان
26

علینقی وزیری (رِنگ‌های آواز بیات ترک)

1:51
4.5 MB
2,000 تومان
27

غلامحسین بیگجه‌خانی 1 (رِنگ‌های آواز افشاری)

1:20
3.3 MB
2,000 تومان
28

غلامحسین بیگجه‌خانی 2 (رِنگ‌های آواز افشاری)

1:02
2.7 MB
2,000 تومان
29

علی‌اکبر شهنازی 1 (رِنگ‌های آواز افشاری)

2:06
5.1 MB
2,000 تومان
30

علی‌اکبر شهنازی 2 (رِنگ‌های آواز افشاری)

1:40
4.1 MB
2,000 تومان
31

علی‌اکبر شهنازی 3 (رِنگ‌های آواز افشاری)

2:50
6.8 MB
2,000 تومان
32

ابوالحسن صبا (رقص چوپی) (رِنگ‌های آواز افشاری)

1:14
3.1 MB
2,000 تومان
33

قدیمی (رِنگ‌های آواز افشاری)

1:50
4.5 MB
2,000 تومان
34

رضا محجوبی (رِنگ‌های آواز افشاری)

0:58
2.5 MB
2,000 تومان
35

موسی معروفی 1 (رِنگ‌های آواز افشاری)

1:13
3.1 MB
2,000 تومان
36

موسی معروفی 2 (رِنگ‌های آواز افشاری)

1:21
3.4 MB
2,000 تومان
37

موسی معروفی 3 (رِنگ‌های آواز افشاری)

2:11
5.3 MB
2,000 تومان
38

علینقی وزیری 1 (رِنگ‌های آواز افشاری)

1:04
2.7 MB
2,000 تومان
سی دی شماره 2
1

علینقی وزیری 2 (رِنگ‌های آواز افشاری)

2:30
6 MB
2,000 تومان
2

آقا حسینقلی (رِنگ‌های آواز دشتی)

1:32
3.8 MB
2,000 تومان
3

حسینقلی بیگجه‌خانی (رِنگ‌های آواز دشتی)

1:02
2.6 MB
2,000 تومان
4

حبیب سماعی (رِنگ‌های آواز دشتی)

2:39
6.3 MB
2,000 تومان
5

مشیرهمایون شهردار (رِنگ‌های آواز دشتی)

1:46
4.3 MB
2,000 تومان
6

علی‌اکبر شهنازی (رِنگ‌های آواز دشتی)

1:24
3.5 MB
2,000 تومان
7

موسی معروفی 1 (رِنگ‌های آواز دشتی)

1:03
2.7 MB
2,000 تومان
8

موسی معروفی 2 (رِنگ‌های آواز دشتی)

1:18
3.3 MB
2,000 تومان
9

موسی معروفی 3 (رِنگ‌های آواز دشتی)

1:49
4.4 MB
2,000 تومان
10

موسی معروفی 4 (رِنگ‌های آواز دشتی)

1:19
3.3 MB
2,000 تومان
11

موسی معروفی 5 (رِنگ‌های آواز دشتی)

1:36
3.9 MB
2,000 تومان
12

علینقی وزیری 1 (رِنگ‌های آواز دشتی)

1:06
2.8 MB
2,000 تومان
13

علینقی وزیری 2 (رِنگ‌های آواز دشتی)

1:16
3.2 MB
2,000 تومان
14

علینقی وزیری 3 (رِنگ‌های آواز دشتی)

2:00
4.9 MB
2,000 تومان
15

روح‌الله خالقی (رِنگ‌های دستگاه سه‌گاه)

1:15
3.2 MB
2,000 تومان
16

علی‌اکبر شهنازی (رِنگ‌های دستگاه سه‌گاه)

2:48
6.7 MB
2,000 تومان
17

رکن‌الدین مختاری 1 (رِنگ‌های دستگاه سه‌گاه)

1:46
4.3 MB
2,000 تومان
18

رکن‌الدین مختاری 2 (رِنگ‌های دستگاه سه‌گاه)

2:05
5 MB
2,000 تومان
19

موسی معروفی 1 (رِنگ‌های دستگاه سه‌گاه)

1:20
3.3 MB
2,000 تومان
20

موسی معروفی 2 (رِنگ‌های دستگاه سه‌گاه)

3:19
7.9 MB
2,000 تومان
21

موسی معروفی 3 (رِنگ‌های دستگاه سه‌گاه)

1:08
2.9 MB
2,000 تومان
22

موسی معروفی 4 (رِنگ‌های دستگاه سه‌گاه)

1:20
3.3 MB
2,000 تومان
23

علینقی وزیری 1 (رقص امواج) (رِنگ‌های دستگاه سه‌گاه)

1:51
4.5 MB
2,000 تومان
24

علینقی وزیری 2 (ناامید) (رِنگ‌های دستگاه سه‌گاه)

2:35
6.2 MB
2,000 تومان
25

علینقی وزیری 3 (رِنگ‌های دستگاه سه‌گاه)

1:40
4.1 MB
2,000 تومان
26

غلامحسین بیگجه‌خانی (رِنگ‌های دستگاه چهارگاه)

2:00
4.9 MB
2,000 تومان
27

مهدی خالدی (رِنگ‌های دستگاه چهارگاه)

1:57
4.8 MB
2,000 تومان
28

روح الله خالقی، حسین سنجری (رِنگ‌های دستگاه چهارگاه)

1:33
3.8 MB
2,000 تومان
29

علی‌اکبر شهنازی (رِنگ‌های دستگاه چهارگاه)

2:46
6.6 MB
2,000 تومان
30

ابوالحسن صبا (رِنگ‌های دستگاه چهارگاه)

1:31
3.7 MB
2,000 تومان
31

رضا محجوبی (رِنگ‌های دستگاه چهارگاه)

2:15
5.4 MB
2,000 تومان
32

رکن‌الدین مختاری (رِنگ‌های دستگاه چهارگاه)

1:33
3.8 MB
2,000 تومان
33

موسی معروفی (رِنگ‌های دستگاه چهارگاه)

1:49
4.4 MB
2,000 تومان
34

علینقی وزیری (ناز) (رِنگ‌های دستگاه چهارگاه)

5:10
12.1 MB
2,000 تومان
35

نورعلی برومند (رِنگ‌های دستگاه ماهور)

1:49
4.4 MB
2,000 تومان
36

روح‌الله خالقی (رِنگ‌های دستگاه ماهور)

2:25
5.8 MB
2,000 تومان
سی دی شماره 3
1

غلامحسین درویش 1 (رِنگ‌های دستگاه ماهور)

2:11
5.3 MB
2,000 تومان
2

غلامحسین درویش 2 (رِنگ‌های دستگاه ماهور)

2:58
7.1 MB
2,000 تومان
3

شهرآشوب (ردیف هفت دستگاه) (رِنگ‌های دستگاه ماهور)

5:16
12.3 MB
2,000 تومان
4

علی‌اکبر شهنازی (رِنگ‌های دستگاه ماهور)

3:10
7.5 MB
2,000 تومان
5

قدیمی (رِنگ‌های دستگاه ماهور)

1:18
3.2 MB
2,000 تومان
6

کوراُغلی (ردیف هفت دستگاه) (رِنگ‌های دستگاه ماهور)

1:15
3.1 MB
2,000 تومان
7

ابراهیم منصوری (رِنگ‌های دستگاه ماهور)

2:30
6 MB
2,000 تومان
8

علینقی وزیری 1 (رِنگ‌های دستگاه ماهور)

1:30
3.7 MB
2,000 تومان
9

علینقی وزیری 2 (رِنگ‌های دستگاه ماهور)

2:06
5.1 MB
2,000 تومان
10

غلامحسین بیگجه‌خانی (برگرفته از علی‌اکبر شهنازی) (رِنگ‌های دستگاه همایون)

1:00
2.6 MB
2,000 تومان
11

غلامحسین درویش (رِنگ‌های دستگاه همایون)

2:53
6.9 MB
2,000 تومان
12

علی‌اکبر شهنازی (رِنگ‌های دستگاه همایون)

2:03
5 MB
2,000 تومان
13

موسی معروفی (رِنگ‌های دستگاه همایون)

2:31
6 MB
2,000 تومان
14

علینقی وزیری 1 (رِنگ‌های دستگاه همایون)

1:32
3.8 MB
2,000 تومان
15

علینقی وزیری 2 (رِنگ‌های دستگاه همایون)

4:50
11.3 MB
2,000 تومان
16

علینقی وزیری 3 (رِنگ‌های دستگاه همایون)

1:31
3.8 MB
2,000 تومان
17

روح‌الله خالقی (رقص دل‌انگیز) (رِنگ‌های آواز بیات اصفهان)

2:51
6.8 MB
2,000 تومان
18

روح‌الله خالقی، حسین سنجری (رِنگ‌های آواز بیات اصفهان)

1:31
3.8 MB
2,000 تومان
19

علی‌اکبر شهنازی (رِنگ‌های آواز بیات اصفهان)

3:31
8.3 MB
2,000 تومان
20

موسی معروفی 1 (رِنگ‌های آواز بیات اصفهان)

1:14
3.1 MB
2,000 تومان
21

موسی معروفی 2 (رِنگ‌های آواز بیات اصفهان)

1:33
3.8 MB
2,000 تومان
22

علینقی وزیری (رِنگ‌های آواز بیات اصفهان)

3:19
7.9 MB
2,000 تومان
23

موسی معروفی (رِنگ‌های دستگاه نوا)

3:19
7.9 MB
2,000 تومان
24

علینقی وزیری (رِنگ‌های دستگاه نوا)

4:20
10.2 MB
2,000 تومان
25

حسین علیزاده (رِنگ‌های دستگاه راست‌پنجگاه)

1:49
4.4 MB
2,000 تومان
26

ارشد تهماسبی (رِنگ‌های دستگاه راست‌پنجگاه)

1:28
3.6 MB
2,000 تومان

عزیز
خوش آمدید