ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

ردیف آوازی ابراهیم بوذری

ردیف آوازی ابراهیم بوذری

  • کد اثر : MCD-313
  • سال انتشار : 1390
هنرمندان :
  • به روایت و اجرای: ابراهیم بوذری
درباره اثر :

این اثر را می‌توان در واقع ردیف آوازی اقبال آذر دانست که توسط ابراهیم بوذری (۱۲۷۴-۱۳۶۵) در سنین کهولت روایت می‌شود. این مجموعه در سه سی‌دی شامل همه‌ی هفت دستگاه و آوازهای ابوعطا، بیات ترک، افشاری، بیات اصفهان و رهاب است. گرچه از آواز دشتی و بیات‌ کرد در این روایت خبری نیست ــ جز اشاره‌ای به دشتی در انتهای آواز بیات ترک ــ اما در عوض رهاب به عنوان یک آواز مستقل معرفی می‌شود.

 

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

درآمد (دستگاه شور)

2:28
5.8 MB
2,000 تومان
2

درآمد دوم (دستگاه شور)

1:25
3.4 MB
2,000 تومان
3

سلمک (دستگاه شور)

2:38
6.2 MB
2,000 تومان
4

اشاره به شهناز (دستگاه شور)

0:39
1.7 MB
2,000 تومان
5

رضوی (دستگاه شور)

3:43
8.7 MB
2,000 تومان
6

حسینی (دستگاه شور)

1:15
3 MB
2,000 تومان
7

ملک حسینی (دستگاه شور)

1:32
3.7 MB
2,000 تومان
8

چوپانی در شور (دستگاه شور)

2:56
6.9 MB
2,000 تومان
9

درآمد رهاب (آواز رهاب)

1:22
3.3 MB
2,000 تومان
10

درآمد رهاب (آواز رهاب)

1:09
2.8 MB
2,000 تومان
11

طاقدیس (آواز رهاب)

1:04
2.6 MB
2,000 تومان
12

جاثلیق (آواز رهاب)

0:39
1.6 MB
2,000 تومان
13

ناقوس (آواز رهاب)

1:08
2.8 MB
2,000 تومان
14

تتمه‌ی ناقوس (آواز رهاب)

1:49
4.3 MB
2,000 تومان
15

درآمد (آواز ابوعطا)

1:50
4.3 MB
2,000 تومان
16

درآمد دوم (آواز ابوعطا)

2:23
5.6 MB
2,000 تومان
17

سارنگ (آواز ابوعطا)

1:45
4.2 MB
2,000 تومان
18

حجاز (آواز ابوعطا)

2:47
6.5 MB
2,000 تومان
19

گبری (آواز ابوعطا)

3:06
7.3 MB
2,000 تومان
20

درآمد اول (آواز بیات ترک)

2:04
4.9 MB
2,000 تومان
21

درآمد دوم و دوگاه (آواز بیات ترک)

3:07
7.3 MB
2,000 تومان
22

فیلی و شکسته (آواز بیات ترک)

1:50
4.4 MB
2,000 تومان
23

قطار (آواز بیات ترک)

1:42
4.1 MB
2,000 تومان
24

مثنوی (آواز بیات ترک)

0:47
2 MB
2,000 تومان
25

مثنوی با گوشه‌ی دشتی (آواز بیات ترک)

1:36
3.8 MB
2,000 تومان
26

درآمد (آواز افشاری)

2:06
5 MB
2,000 تومان
27

درآمد دوم (جامه‌دران) (آواز افشاری)

2:09
5.1 MB
2,000 تومان
28

نهیب و اشاره به عراق (آواز افشاری)

2:53
6.8 MB
2,000 تومان
29

قرایی (آواز افشاری)

1:23
3.4 MB
2,000 تومان
30

مثنوی (آواز افشاری)

2:43
6.4 MB
2,000 تومان
سی دی شماره 2
1

درآمد (دستگاه همایون)

4:31
10.5 MB
2,000 تومان
2

چکاوک (دستگاه همایون)

1:25
3.4 MB
2,000 تومان
3

راک (دستگاه همایون)

1:46
4.2 MB
2,000 تومان
4

لیلی و مجنون (دستگاه همایون)

1:51
4.4 MB
2,000 تومان
5

بیداد (دستگاه همایون)

1:19
3.2 MB
2,000 تومان
6

نی‌داوود (دستگاه همایون)

1:17
3.1 MB
2,000 تومان
7

شوشتری (دستگاه همایون)

2:11
5.2 MB
2,000 تومان
8

بختیاری (دستگاه همایون)

2:25
5.7 MB
2,000 تومان
9

درآمد (آواز بیات اصفهان)

4:00
9.3 MB
2,000 تومان
10

بیات شیراز (آواز بیات اصفهان)

1:53
4.5 MB
2,000 تومان
11

عراق (آواز بیات اصفهان)

2:02
4.8 MB
2,000 تومان
12

اوج (عشاق) (آواز بیات اصفهان)

1:44
4.1 MB
2,000 تومان
13

رهاب (آواز بیات اصفهان)

1:35
3.8 MB
2,000 تومان
14

راز و نیاز (آواز بیات اصفهان)

1:28
3.5 MB
2,000 تومان
15

مثنوی (آواز بیات اصفهان)

2:57
6.9 MB
2,000 تومان
16

سوز و گداز (آواز بیات اصفهان)

2:57
6.9 MB
2,000 تومان
17

درآمد (دستگاه نوا)

2:08
5 MB
2,000 تومان
18

درآمد دوم (دستگاه نوا)

1:46
4.2 MB
2,000 تومان
19

گردانیه (دستگاه نوا)

1:01
2.5 MB
2,000 تومان
20

بیات شیراز (دستگاه نوا)

2:01
4.8 MB
2,000 تومان
21

نیشابورک (دستگاه نوا)

1:19
3.2 MB
2,000 تومان
22

حسینی و نهفت (دستگاه نوا)

1:49
4.3 MB
2,000 تومان
23

درآمد (آواز چهارگاه)

2:16
5.4 MB
2,000 تومان
24

نغمه (آواز چهارگاه)

0:58
2.4 MB
2,000 تومان
25

زابل (آواز چهارگاه)

2:12
5.2 MB
2,000 تومان
26

راک عبدالله (آواز چهارگاه)

1:19
3.2 MB
2,000 تومان
27

حصار (آواز چهارگاه)

2:12
5.2 MB
2,000 تومان
28

مخالف (آواز چهارگاه)

2:30
5.9 MB
2,000 تومان
29

مغلوب (آواز چهارگاه)

2:30
5.9 MB
2,000 تومان
30

پهلوی (آواز چهارگاه)

2:33
6 MB
2,000 تومان
31

رجز (آواز چهارگاه)

2:25
5.7 MB
2,000 تومان
32

منصوری (آواز چهارگاه)

2:32
6 MB
2,000 تومان
سی دی شماره 3
1

درآمد (دستگاه سه‌گاه)

1:39
4 MB
2,000 تومان
2

درآمد دوم (دستگاه سه‌گاه)

1:20
3.2 MB
2,000 تومان
3

زابل (دستگاه سه‌گاه)

1:49
4.3 MB
2,000 تومان
4

مویه (دستگاه سه‌گاه)

2:44
6.4 MB
2,000 تومان
5

مخالف (دستگاه سه‌گاه)

3:20
7.8 MB
2,000 تومان
6

مغلوب (دستگاه سه‌گاه)

1:31
3.6 MB
2,000 تومان
7

اجرای دستگاه سه‌گاه به همراه تار علی‌اکبر شهنازی (صفحه‌ی قدیمی) (دستگاه سه‌گاه)

16:30
37.9 MB
2,000 تومان
8

درآمد (دستگاه ماهور)

2:40
6.3 MB
2,000 تومان
9

گشایش و خسروانی (دستگاه ماهور)

3:39
8.5 MB
2,000 تومان
10

فیلی (دستگاه ماهور)

1:44
4.1 MB
2,000 تومان
11

شکسته (دستگاه ماهور)

1:40
4 MB
2,000 تومان
12

دلکش (دستگاه ماهور)

2:42
6.3 MB
2,000 تومان
13

عراق (دستگاه ماهور)

2:21
5.5 MB
2,000 تومان
14

راک (دستگاه ماهور)

3:19
7.7 MB
2,000 تومان
15

درآمد (دستگاه راست‌پنجگاه)

1:05
2.7 MB
2,000 تومان
16

راست (دستگاه راست‌پنجگاه)

1:01
2.5 MB
2,000 تومان
17

نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه)

2:22
5.6 MB
2,000 تومان
18

پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه)

1:17
3.1 MB
2,000 تومان
19

روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه)

1:37
3.9 MB
2,000 تومان
20

پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه)

0:44
1.8 MB
2,000 تومان
21

محیر (دستگاه راست‌پنجگاه)

0:26
1.2 MB
2,000 تومان
22

عراق (دستگاه راست‌پنجگاه)

0:42
1.8 MB
2,000 تومان
23

نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه)

1:36
3.8 MB
2,000 تومان
24

عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه)

1:27
3.5 MB
2,000 تومان
25

طرز (دستگاه راست‌پنجگاه)

1:37
3.9 MB
2,000 تومان
26

لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه)

1:16
3.1 MB
2,000 تومان
27

نوروز عرب (دستگاه راست‌پنجگاه)

0:40
1.7 MB
2,000 تومان
28

نوروز خارا (دستگاه راست‌پنجگاه)

0:57
2.4 MB
2,000 تومان
29

بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه)

1:26
3.4 MB
2,000 تومان
30

عزال و رضوی (دستگاه راست‌پنجگاه)

2:30
5.9 MB
2,000 تومان

عزیز
خوش آمدید