سبد خرید شما خالی است.
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا

آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا
سال انتشار : 1386

تار: میرزا عبدالله، آقاحسینقلی، مرتضی نی داوود، علی اکبر شهنازی، کریم امیری فیروزکوهی

ویلن: ابراهیم منصوری

کمانچه: حسین خان اسماعیل زاده

 

۲۷ نمونه از آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسای تفرشی که با همراهی تار آقاحسینقلی، مرتضی نی داوود و علی اکبر شهنازی و با کمانچه‌ی حسین اسماعیل زاده و ویلُن ابراهیم منصوری از روی صفحه های قدیمی ضبط شده است. آوازهای جناب دماوندی عبارتند از: دستگاه شور، آواز دشتی، آواز افشاری، آواز ابوعطا، آواز بیات ترک (اذان)، آواز اصفهان و مناجات. آوازهای حسینعلی نکیسا عبارتند از: دستگاه شور، آواز دشتی، آواز افشاری، دستگاه سه گاه، دستگاه چهارگاه، دستگاه همایون، آواز اصفهان و دستگاه ماهور.

M. CD 113

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
دستگاه شور (جناب دماوندی) 3:37 8.29 MB 6/000 تومان
آواز دشتی (جناب دماوندی) 3:20 7.66 MB 6/000 تومان
آواز افشاری (جناب دماوندی) 3:06 7.11 MB 6/000 تومان
آواز ابوعطا (جناب دماوندی) 3:25 7.84 MB 6/000 تومان
آواز شوشتری (جناب دماوندی) 3:22 7.72 MB 6/000 تومان
آوز بیات اصفهان (جناب دماوندی) 3:02 6.95 MB 6/000 تومان
آواز دشتی (جناب دماوندی) 5:05 11.66 MB 6/000 تومان
آواز افشاری (جناب دماوندی) 3:12 7.34 MB 6/000 تومان
آواز گیلکی (جناب دماوندی) 2:05 4.79 MB 6/000 تومان
آواز بیات اصفهان (جناب دماوندی) 3:25 7.85 MB 6/000 تومان
آواز بیداد همایون (جناب دماوندی) 3:02 6.98 MB 6/000 تومان
آواز مخالف سه‌گاه (جناب دماوندی) 3:01 6.94 MB 6/000 تومان
آواز افشاری (جناب دماوندی) 3:28 7.95 MB 6/000 تومان
آواز بیات ترک (جناب دماوندی) 3:19 7.61 MB 6/000 تومان
آواز بیات ترک (جناب دماوندی) 4:00 9.16 MB 6/000 تومان
آواز بیات ترک (جناب دماوندی) 3:53 8.91 MB 6/000 تومان
اذان و مناجات (جناب دماوندی) 3:29 7.98 MB 6/000 تومان
آذان و مناجات (جناب دماوندی) 3:17 7.53 MB 6/000 تومان
دستگاه شور (حسینعلی نکیسا تفرشی) 4:09 9.52 MB 6/000 تومان
آواز دشتی (حسینعلی نکیسا تفرشی) 3:29 7.98 MB 6/000 تومان
آواز افشاری (حسینعلی نکیسا تفرشی) 3:58 9.11 MB 6/000 تومان
دستگاه سه‌گاه (حسینعلی نکیسا تفرشی) 4:00 9.17 MB 6/000 تومان
دستگاه چهارگاه (حسینعلی نکیسا تفرشی) 3:44 8.58 MB 6/000 تومان
دستگاه همایون (حسینعلی نکیسا تفرشی) 3:51 8.84 MB 6/000 تومان
آواز بیات اصفهان (حسینعلی نکیسا تفرشی) 3:43 8.54 MB 6/000 تومان
دستگاه ماهور (حسینعلی نکیسا تفرشی) 3:54 8.95 MB 6/000 تومان
دستگاه شور (حسینعلی نکیسا تفرشی) 13:37 31.17 MB 6/000 تومان

آثار مشابه