سبد خرید شما خالی است.
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها

پیش‌درآمدها و رنگ‌ها
سال انتشار : 1378

از ردیف دوره ی عالی علی اکبر شهنازی

تار: علی اکبر شهنازی

 

علی اکبر شهنازی، علاوه‌بر تدریس ردیف پدر، برای تمام دستگاه ها و آوازها ــ به‌جز نوا و راست پنجگاه ــ ردیفی تنظیم کرد که به  نام «ردیف دوره ی عالی» معروف است. قطعه‌های این ردیف، با وجود برخورداری از اصالت های موسیقی ایرانی، هرکدام از جهت فرم و محتوا بسیار متفاوت با فرم‌های مشابه و متداول زمان اند و بعضی از آنها مانند ضربی‌های شور، بیات ترک و سه گاه از شهرت بسیاری برخوردارند. این قطعه‌ها که در تمام آنها سبک استاد کاملاً مشخص است همگی بسیار با قدرت و استادانه ساخته شده اند و به لحاظ فرم شناسی برای آهنگسازی موسیقی ایرانی آثاری قابل توجه اند.

M. CD 53

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
پیش‌درآمد شور 4:15 9.73 MB 2/069 تومان
رنگ شور 1:29 3.41 MB 2/069 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا 3:31 8.07 MB 2/069 تومان
رنگ ابوعطا 2:05 4.80 MB 2/069 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک 2:35 5.93 MB 2/069 تومان
رنگ بیات ترک 2:53 6.60 MB 2/069 تومان
پیش‌درآمد افشاری 4:52 11.17 MB 2/069 تومان
رنگ افشاری 3:08 7.20 MB 2/069 تومان
پیش‌درآمد دشتی 4:56 11.33 MB 2/069 تومان
رنگ دشتی 1:28 3.37 MB 2/069 تومان
ضربی سه‌گاه (جنگ) 2:30 5.73 MB 2/069 تومان
رنگ سه‌گاه 2:44 6.29 MB 2/069 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه 4:23 10.04 MB 2/069 تومان
رنگ چهارگاه 3:00 6.87 MB 2/069 تومان
دوضربی چهارگاه 1:40 3.82 MB 2/069 تومان
پیش‌درآمد همایون 6:06 13.98 MB 2/069 تومان
رنگ همایون 2:02 4.69 MB 2/069 تومان
پیش‌درآمد اصفهان 6:00 13.75 MB 2/069 تومان
رنگ اصفهان 3:41 8.45 MB 2/069 تومان
پیش‌درآمد ماهور 4:35 10.50 MB 2/069 تومان
رنگ ماهور 2:06 4.83 MB 2/069 تومان

آثار مشابه