ردیف میرزاعبدالله. به روایت نورعلی برومند. اجرای نی (۱)
Audio CD

The Mirzâ Abdollâh Radif. Interpreted by Nur-Ali Borumand. Ney (1)
Publish Year : 2021

Interpreted by Nur-Ali Boruman

1. Dastgâh-e Shur & Its Derivatives, Âvâz-e Bayât-e Esfahân, Dastgâh-e Navâ

Ney: Siâmak Jahângiri

M. CD 602

Tracks

Name Time Previews
Âvâz-e Abu'atâ. Râmkeli 1:10
Âvâz-e Abu'atâ. Darâmad 2:02
Âvâz-e Abu'atâ. Sayakhi 2:07
Âvâz-e Abu'atâ. Hejâz 1:31
Âvâz-e Abu'atâ. Baste-negâr 2:18
Âvâz-e Abu'atâ. Châhâr-pâre 3:18
Âvâz-e Abu'atâ. Gabri 1:34
Âvâz-e Bayât-e Tork. Darâmad 0:40
Âvâz-e Bayât-e Tork. Dogâh 0:48
Âvâz-e Bayât-e Tork. Darâmad Dovvom 1:16
Âvâz-e Bayât-e Tork. Darâmad Sevvom 1:33
Âvâz-e Bayât-e Tork. Hâji Hasani 1:12
Âvâz-e Bayât-e Tork. Baste-negâr 0:48
Âvâz-e Bayât-e Tork. Zangule 0:28
Âvâz-e Bayât-e Tork. Khosravâni 0:35
Âvâz-e Bayât-e Tork. Naqme 1:02
Âvâz-e Bayât-e Tork. Feyli 0:25
Âvâz-e Bayât-e Tork. Shekaste 0:37
Âvâz-e Bayât-e Tork. Mehrabâni 0:59
Âvâz-e Bayât-e Tork. Jâme-darân 1:05
Âvâz-e Bayât-e Tork. Mehdi Zarâbi 1:20
Âvâz-e Bayât-e Tork. Ruholarvâh 1:46
Âvâz-e Bayât-e Tork. Qatâr 2:28
Âvâz-e Afshâri. Darâmad 1:34
Âvâz-e Afshâri. Baste-negâr 2:50
Âvâz-e Afshâri. Arâq 2:29
Âvâz-e Afshâri. Qarâyi 2:15
Âvâz-e Dashti. Darâmad 1:12
Âvâz-e Dashti. Owj 1:08
Âvâz-e Dashti. Bidegâni 1:10
Âvâz-e Dashti. Hâjiyâni 2:24
Âvâz-e Dashti. Gham-angiz 0:52
Âvâz-e Dashti. Gilaki 2:59
Âvâz-e Bayât-e. Darâmad Avval 1:33
Âvâz-e Bayât-e Kord. Darâmad Dovvom 1:43
Âvâz-e Bayât-e Kord. Baste-negâr 0:25
Âvâz-e Bayât-e Kord. Hâji Hasani 0:51
Âvâz-e Bayât-e Kord. Darâmad Sovvom 1:30
Âvâz-e Bayât-e Kord. Darâmad Châhârom 2:07
Âvâz-e Bayât-e Esfahân. Darâmad 2:08
Âvâz-e Bayât-e Esfahân. Jâme-darân 1:46
Âvâz-e Bayât-e Esfahân. Bayât-e Râje va Forud 3:47
Âvâz-e Bayât-e Esfahân. Naghme 1:42
Âvâz-e Bayât-e Esfahân. Suz-o Godâz 1:24
Dastgâh-e Shur. Darâmad 0:48
Dastgâh-e Shur. Panje She'ri 0:48
Dastgâh-e Shur. Kereshme 1:17
Dastgâh-e Shur. Rohâb 0:47
Dastgâh-e Shur. Owj 1:16
Dastgâh-e Shur. Mollânâzi 0:48
Dastgâh-e Shur. Naghme-ye Avval 1:47
Dastgâh-e Shur. Naghme-ye Dovvom 1:15
Dastgâh-e Shur. Zirkesh-e Salmak 1:45
Dastgâh-e Shur. Salmak 0:51
Dastgâh-e Shur. Golriz 0:45
Dastgâh-e Shur. Majles-afruz 0:39
Dastgâh-e Shur. Ozzâl 1:00
Dastgâh-e Shur. Safâ 0:33
Dastgâh-e Shur. Bozorg 0:31
Dastgâh-e Shur. Kuchak 0:45
Dastgâh-e Shur. dobeyti 0:59
Dastgâh-e Shur. Khârâ 0:49
Dastgâh-e Shur. Qajar 1:06
Dastgâh-e Shur. Hazin 1:10
Shur-e Pâ'in Daste. Darâmad 0:42
Shur-e Pâ'in Daste. Rohâb 1:11
Shur-e Pâ'in Daste. Châhâr-gushe 2:42
Shur-e Pâ'in Daste. Moqaddame-ye Gereyli 1:43
Shur-e Pâ'in Daste. Razavi 4:09
Shur-e Pâ'in Daste. Shahnâz 1:15
Shur-e Pâ'in Daste. Moqaddame-ye Qarache 0:46
Shur-e Pâ'in Daste. Qarache 1:51
Shur-e Pâ'in Daste. Shahnâz-e Kot or Âsheq kosh 1:22
Dastgâh-e Navâ. Châhârmezrâb 1:32
Dastgâh-e Navâ. Darâmad-e Avval 1:37
Dastgâh-e Navâ. Darâmad-e Dovvom 2:22
Dastgâh-e Navâ. Kereshme 1:33
Dastgâh-e Navâ. Garduniye 1:34
Dastgâh-e Navâ. Naghme 1:54
Dastgâh-e Navâ. Bayât-e Râje 1:00
Dastgâh-e Navâ. Hazin 1:17
Dastgâh-e Navâ. Oshshâq 1:58
Dastgâh-e Navâ. Nahoft 1:05
Dastgâh-e Navâ. Gavesht 0:53
Dastgâh-e Navâ. Ashirân 1:03
Dastgâh-e Navâ. Neyshâburak 1:53
Dastgâh-e Navâ. Majosli 0:43
Dastgâh-e Navâ. Khojaste 1:51
Dastgâh-e Navâ. Malek Hoseyn 1:40
Dastgâh-e Navâ. Hoseyn 1:31
Dastgâh-e Navâ. Busalik 1:27
Dastgâh-e Navâ. Neyriz 1:36

Similar Items