تصنیف‌های عارف قزوینی
Audio CD

Âref Qazvini Tasnifs
Publish Year : 2018

Interpreted by Farid Kheradmand

Amir Sharif, Leader, Târ and Setâr

Mehdi Emâmi, Vocals

Farid Kheradmand, Tombak

Ehsân Âbedi, Ney

Soheyl Sâdeqi and Elmirâ Mardâne, Kamânche

Elmirâ Mardâne, Kamânche Alto

Ariâ Mohâfez and Hamid Borzuyi, Santur

M. CD 523

Tracks

Name Time Previews
Che Shurhâ (Dastgâh-e Shur, Shahnâz) (Âriâ Mohâfez, Santur and Elmirâ Mardâne, Kamânche) 12:38
Leylivash (Âvâz-e Afshâri) (Soheyl Sâdeqi, Kamânche) 8:22
Bolbol-e Shuride (Dastgâh-e Mâhur) 3:13
Eftekhâr-e Âfâq (Dastgâh-e Segâh) (Elmirâ Mardâne, Kamânche) 7:58
Fereshte-ye Rahmat (Instrumental) (Âvâz-e Afshâri) 3:46
Del Havas (Âvâz-e Abu’atâ) 11:10
Bad-e Khazâni (Âvâz-e Afshâri) 6:58
Khodâ-ye Dâdgar (Âvâz-e Bayât-e Tork) (Elmirâ Mardâne, Kamânche) 3:16
Didam Sanami (Âvâz-e Afshâri) (Soheyl Sâdeqi, Kamânche) 3:22
Khun-e Javânân-e Vatan (Âvâz-e Dashti) 9:06
Hejâb (Âvâz-e Bayât-e Esfahân) (Hamid Borzuyi, Santur and Elmirâ Mardâne, Kamânche Alto) 7:34
Tâj-e Khosrovân (Âvâz-e Afshâri) 4:11
Ey Amân (Dastgâh-e Shur) 3:42
Marsh-e Jomhuri (Dastgâh-e Mâhur) 7:49
Tork-e Chashm (Âvâz-e Abu'atâ) (Soheyl Sâdeqi, Kamânche) 10:39
Tasnif-e Afshâri (Instrumental) (Âvâz-e Afshâri) 3:07
Shoster (Âvâz-e Dashti) (Âriâ Mohâfez, Santur and Soheyl Sâdeqi, Kamânche) 12:42
Âzarbaijân (Âvâz-e Afshâri) 3:51
Dast-e Haq (Âvâz-e Afshâri) (Âriâ Mohâfez, Santur) 4:39
Gerye-ye Masti (Âvâz-e Dashti) (Elmirâ Mardâne, Kamânche) 13:41
Bâd-e Farahbakhsh (Âvâz-e Bayât-e Tork) (Hamid Borzuyi, Santur and Elmirâ Mardâne, Kamânche Alto) 5:13
Qodrat-e Eshq (Âvâz-e Afshâri) 11:16
Tasnif-e Shur (Instrumental) (Dastgâh-e Shur, Shahnâz) 1:52
Az Kafam Rahâ (Âvâz-e Afshâri) (Elmirâ Mardâne, Kamânche) 7:28
Armanestân (Dastgâh-e Segâh) (Âriâ Mohâfez, Santur) 10:29
Châre-ye Del (Âvâz-e Afshâri) (Elmirâ Mardâne, Kamânche) 4:59
Zolf-e Parishân (Âvâz-e Dashti) 8:15
Marsh-e Khun (Dastgâh-e Mâhur) (Hamid Borzuyi, Santur) 8:59
Gerye Kon (Âvâz-e Dashti) (Âriâ Mohâfez, Santur) 8:37

Similar Items