سحرخوانی
Audio CD

Saharkhâni
Publish Year : 2014

Mojtabâ Asgari, Vocals

Shivan Fumani, Lyrics

Khâmush Ensemble

M. CD 386

Tracks

Name Time Previews
Moqaddame-ye Abu'atâ 7:11
Sâz-o Âvâz-e Abu'atâ 7:52
Zarbi-ye Raqs-e Barg with Âvâz-e Hejâz 3:19
Sâz-o Âvâz-e Afshâri 9:54
Tasnif "Saharkhâni" 10:22
Sâz-o Âvâz-e Bayât-e Tork 4:43
Zarbi-ye Bayât-e Tork 3:24
Sâz-o Âvâz Shekaste 7:38
Tasnif "Tâlâr-e Tanhâyi" 8:34

Similar Items