عجملر
Audio CD

Ajamlar
Publish Year : 2013

An Anthology of Pieces by Persian 

Composers and their Contemporaries at Ottoman Court from the 16th and 17th Centuries

Compiled and arranged by Ârash Mohâfez

M. CD 359

Tracks

Name Time Previews
Pishrôw-e Dôwr-e Kabir "Tarâneh-ye Delkash" in Maqâm Oshâq (Anonymous Composer) 6:38
Pishrôw-e Saqil in Maqâm Busalik (Ajami) 3:17
Pishrôw-e Saqil-e Kabir in Maqâm Sabâ (Ajami) 6:40
Pishrôw-e Doyek "Shokufeh-Zâr" in Maqâm Hoseyni (Hasan Jân) 6:49
Pishrôw-e Saqil in Maqâm Neyshâbur (Henduyân or Solâq Zâdeh) 7:04
Pishrôw-e Saqil in Maqâm Hoseyni (Shâh Qoli) 9:46
Pishrôw-e Dôwr-e Kabir "Nâz-o Niyâz" in Maqâm Sabâ (Ajami) 4:53
Pishrôw-e Barafshân "Ravânbakhsh" in Maqâm Nekriz (Anonymous Composer) 9:12
Naqsh-e Mokhammas in Maqâm Oshâq (Anonymous Composer) 8:11
Samâ'i in Maqâm Kordi (Anonymous Composer) 5:54
Pishrôw-e Doyek in Maqâm Hoseyni (Hasan Jân) 10:37
Pishrôw-e Saqil in Maqâm Nahâwand (Anonymous Composer) 5:33
Pishrôw-e Zarb Fat'h in Maqâm Sabâ (Ajami) 5:20
Pishrôw-e Doyek in Maqâm Mohayyer (Changi Ja'far) 6:55
Pishrôw-e Doyeki "Bustân" in Maqâm Ozzâl (Ajami) 9:12
Pishrôw-e Dôwr-e Ravân in Maqâm Bayâti (Ajami) 3:55
Pishôw-e Zarb Fath in Maqâm Ôwj (Ajami) 2:51
Pishrôw-e Dôwr-e Ravân in Maqâm Navâ (Ajami) 5:11
Pishrôw-e Zarbeyn in Maqâm Bozorg (Demetrius Cantemir) 7:33

Similar Items