آوازهای اقبال آذر ۴
Audio CD

Eqbâl Âzar, Songs 4
Publish Year : 2011

Dastgâh-e Segâh and Mâhur

Avâz-e Dashti and Bayât-e Esfehân

Monsieur Hayk, Kamânche

Ali-Akbar Shahnâzi, Târ

M. CD 308

Tracks

Name Time Previews
Masnavi-ye Bayât-e Zand 2:52
Tasnif-e Abdollâh Davâmi 2:50
Âvâz-e Mansuri 2:50
Âvâz-e Shushtari-ye Mansuri 2:42
Âvâz-e Dashti 2:43
Darâmad-e Homâyun 2:45
Chakâvak 2:51
Âvâz-e Bayât-e Zand 2:31
Tasnif-e Abdollâh Davâmi 2:55
Segâh 2:51
Mokhâlef 2:52
Mâhur 3:09
Delkash and Arâq 3:01
Âvâz-e Bayât-e Zand 3:09
Âvâz-e Afshâri 3:05
Segâh 3:13
Zâbol and Mokhâlef 2:57
Âvâz-e Dashti 3:22
Âvâz-e Dashti 3:21
Bayât-e Esfahân 3:40
Tasnif-e Bayât-e Esfahân 4:19

Similar Items