به یاد علی اکبر شهنازی
Audio CD

In Memoriam Ali-Akbar Shahnâzi
Publish Year : 2012

Âvâz-e Abuʻatâ, Dastgâh-e Shur

Sahbâ Motallebi, Târ

Pezhmân Hadâdi, Tombak

With Shahnâzi’s Memories in His Own Words

M. CD 95

Tracks

Name Time Previews
Ostâd Shahnâzi's Memories (Âvâz-e Abu'atâ) 9:58
Pishdarâmad-e Abu'atâ 4:21
Darâmad-e Abu'atâ 1:40
Châhârmezrâb-e Abu'âta 2:25
Hejâz 0:52
Câhârmezrâb-e Abu'âta 1:50
Masnavi Abu'atâ 1:50
Reng-e Abu'atâ 1:25
Ostâd Shahnâzi's Memories (Dastgâh-e Shur) 3:02
Pishdarâmad-e Shur 4:23
Darâmad-e Shur 1:03
Moqaddame-ye Kereshme 0:37
Kereshme 1:58
Rohâb 1:01
Owj 3:04
Shur Pâin-Daste and Kereshme 1:16
Châhârmezrâb-e Shur 2:34
Razavi and Moqaddame-ye Gereyli 2:26
Gereyli 1:49
Hazin and Forud 1:04
Reng-e Shur 1:22
Ostâd Shahnâzi's Memories 3:26

Similar Items