ویلُن رکن الدین مختاری
Audio CD

Rokneddin Mokhtâri, Violin
Publish Year : 2003

Dastgâh-e Shur, Segâh and Mâhur 

Âvâz-e Dashti, Bayât-e Tork and Afshâri

Nur-Ali Borumand, Tombak

M. CD 158

Tracks

Name Time Previews
Pishdarâmad-e Shur 5:17
Zarbi-ye Shur 3:58
Zarbi-ye Dashti 2:43
Zarbi-ye Dashti 2:35
Pishdarâmad-e Bayât-e Tork 4:55
Zarbi-ye Bayât-e Tork 1:50
Reng-e Bayât-e Tork 2:26
Châhârmezrâb-e Bayât-e Tork 3:10
Zarbi-ye Afshâri 1:57
Pishdarâmad-e Segâh 11:04
Zarbi-ye Segâh 3:18
Pishdarâmad-e Mâhur 3:21
Zarbi-ye Mâhur 2:41
Châhârmezrâb-e Mâhur 6:05

Similar Items